Fontos információk:

 

Hírek

 

BURSA-HUNGARICA pályázati kiírás

2017.09.29.

1. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz

  

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

 

2. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz 


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
 

 

A pályázat teljes szövege megtalálható és letölthető a baloldalon található dokumentumtár menüben.

 

» Tovább

Szeptemberi Hírek

2017.09.28.

Körösújfalu Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A Képviselő testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.

Körösújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete A „Régi”nagybolt épületének gépészeti és infrastrukturális fejlesztése,hűtő,tároló és csomagoló helyiség kialakítása Körösújfalu községben a TOP-1.1.3.-15-BS1 2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A benyújtott 4 ajánlat mind érvényes, mely közül a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft (5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20.) Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, mivel ajánlata a legjobb ár-értékű ajánlatnak minősül.

Körösújfalu Község Önkormányzata, a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívás alapján konzorciumi partnerként részt kíván venni a támogatási kérelem benyújtásában és a projekt megvalósításában.

Körösújfalu Község Önkormányzata módosította a 2017.évi költségvetési rendeletét. A sikeres pályázati támogatásnak köszönhetően költségvetési bevételi és kiadási fő összeg 455.890 ezer forintra módosult. Az Önkormányzat kiadásai és bevételei is időarányosan teljesültek.

» Tovább

Pályázati kiírás Óvodavezető munkakör betöltésére

2017.08.30.

 Melléklet a 72/2017. (VIII.16.) Z. KT határozathoz


Pályázati kiírás
Körösújfalu Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 67. § (7) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Körösújfalui Meseerdő Óvoda és Konyha

Óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre - 2018. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15. napjáig - szól.

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5536 Körösújfalu, Tavasz u. 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a nemzeti nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
- pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- nevelési-oktatási intézményben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatására nyilatkozat;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes, szakmai életrajz;
- képesítést igazoló okiratok másolata;
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata;
- a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet 23. (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (továbbiakban vezetési program)
- a pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési és megismerési jogára vonatkozóan;
- szakmai gyakorlat, valamint a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását.

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba polgármester nyújt a 06-30/50-53-977 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Körösújfalu Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5536 Körösújfalu, Fő u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint a munkakör megnevezését: „ÓVODAVEZETŐ”, vagy
- személyesen: Szabó Csaba, Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltsége, Békés megye 5536 Körösújfalu, Fő u. 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:A pályáztató a vezetési programot a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet szerint véleményezteti, majd ezt követően dönt a magasabb vezetői megbízásról.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.korosujfalu.hu - 2017. szeptember ….
- Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosujfalu.hu honlapon szerezhet.
A Közigállás publikálási időpontja:

 

» Tovább

Augusztusi Hírek

2017.08.28.

 Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában álló,5536 Körösújfalu Tavasz utca 54.szám alatti lakás szociális alapon történő,a település lakosságszámának növelése érdekében több gyermeket nevelő család részére ingyenes bérbeadása céljából pályázatot ír ki. Az ingatlant a tulajdonos önkormányzat ingyenesen bocsátja a bérlő részére, amennyiben három vagy több 18. életévét még be nem töltött, tanulói jogviszonyban álló gyermeket nevel saját háztartásban és vállalja, hogy az együtt lakók legkésőbb a lakásbérleti szerződés megkötésekor a településen állandó lakhelyet létesítenek és azt a bérleti jogviszony időtartama alatt fenntartják. A lakóházas ingatlan rezsi költségét a bérlőnek kell viselni. A pályázat benyújtásának helye Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltsége (5536 Körösújfalu, Fő utca 14.). A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete az előző évekhez hasonlóan úgy döntött, hogy 231 m3/q mennyiségű lágy lombos fafajta megvásárlásához támogatási igényt nyújt be. Októberben lesz a bírálat. Sikeres pályázat esetén lehet a szociális célú tűzifát a részesülő személyeknek kijutatni.

A képviselő testület döntésének megfelelően elkészült Körösújfalu Község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója, mely a 2017-2021 évi időszakra szól. Ez azért volt fontos, mert a polgárőrségnek a további működéséhez nélkülözhetetlen.

Körösújfalu Község Önkormányzata új közbeszerzési szabályzatot fogadott el, valamint elfogadta a 2017 évi közbeszerzési tervet is a terv értelmében 2 közbeszerzési eljárást fog lebonyolítani az önkormányzat 2017-ben a „Régi” nagybolt épületének gépészeti és infrastrukturális fejlesztése, hűtő, tároló és csomagoló helyiség kialakítása, azaz Csapadékvíz elvezető csatornahálózat rekonstrukciója, valamint záportározó megépítése Körösújfalu Községben.

Új piacüzemeltetési szabályzatot fogadott el a testület. A szabályzat tartalmazza a Körösújfalu Kossuth 73 szám alatti piactéren az árusítás szabályait miszerint a piacon történő árusítás évi 60 alkalommal ingyenes, az azt követő alkalmi helyhasználat alapján, helypénz megfizetésével lehetséges. A szabályzat megtalálható a piacon lévő hirdető táblán.

» Tovább

Körösújfalu Község Önkormányzatának Pályázati Felhívása!

2017.08.25.

 
Melléklet a 70/2017. (VIII. 16.) számú KT határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 5536 Körösújfalu, Tavasz utca 54. szám alatti összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történő ingyenes bérbeadására, körösújfalui lakóhellyel nem rendelkező, több gyermeket nevelő család részére a település lakosságszámának növelése érdekében

1. A bérleti jogviszony tartama.

A bérleti jogviszony a 2017. év november hó 1. napjától 2018. év október hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

2. Az ingatlan bérleti díja

Az ingatlant a tulajdonos önkormányzat ingyenesen bocsátja a bérlő részére, amennyiben három vagy több 18. életévét még be nem töltött, óvodáskorú vagy tanulói jogviszonyban álló gyermeket nevel saját háztartásában és vállalja, hogy az együtt lakók legkésőbb a lakásbérleti szerződés megkötésekor a településen állandó lakóhelyet létesítenek és azt a bérleti jogviszony időtartama alatt fenntartják. A lakóházas ingatlan rezsi költségét a bérlőnek kell viselni.

3. A pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok

A pályázatban fel kell tüntetni:
a) pályázó nevét;
b) pályázó lakcímét/telefonszámát;
c) pályázó családi állapotára vonatkozó nyilatkozatot;
d) pályázóval együtt költözők adatait;
e) pályázó szociális/anyagi helyzetét bemutató nyilatkozatot a jövedelmi viszonyokról szóló igazolások csatolásával;
f) pályázó/k munkahelye/i megnevezését,
g) pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó, annak házastársa (élettársa), vagy vele együtt lakó, vagy együtt költöző Ptk. szerinti közeli hozzátartozója nem rendelkezik Körösújfalu közigazgatási területén beköltözhető lakástulajdonnal, lakás haszonélvezeti jogával.
h) a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja, miszerint az együtt lakók legkésőbb a lakásbérleti szerződés megkötésekor a településen állandó lakóhelyet létesítenek és azt a bérleti jogviszony időtartama alatt fenntartják.
i) pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés lejáratát követően milyen módon kívánja a lakhatását biztosítani.

4. A pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat írásban, zárt borítékban: „Körösújfalu, Tavasz u. 54. szám alatti összkomfortos lakás” megjelöléssel kérjük eljuttatni a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltségére (5536 Körösújfalu, Fő utca 14.).

5. A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

6. A pályázat elbírálásának rendje, határideje

Az érvényes pályázatot benyújtók közül a bérlő kijelölésről a képviselő-testület dönt a lakások bérletére vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelően a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülésen.

7. Egyéb információ

a) A pályázatok elbírálását megelőzően - szükség esetén - a pályázók szociális helyzetére, családi és lakáskörülményeire vonatkozó környezettanulmány készíthető.
b) Aki valótlan adatokat közöl, vagy valós adatok elhallgatásával, avagy más módon a pályázat elbírálóját megtéveszti, azt a Képviselő-testület a pályázatból kizárja.
c) A meghirdetett lakás előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
d) Előnyben részesül a pályázó, ha saját háztartásában óvodáskorú gyermeket/gyermekeket is nevel.
e) Körösújfalui lakóhellyel rendelkező pályázó érvényes pályázatot nem nyújthat be.

 

 

» Tovább

Júliusi Híreink

2017.08.09.

Településünkön lezajlott a falunapi rendezvény 2017. augusztus 5-én. A rendezvény programja a megszokottakhoz hűen a polgármester megnyitójával vette kezdetét, ezt követően főző verseny, nyugdíjas egyesületek találkozója, foci, ebéd, tombolasorsolás, eredményhirdetések követték egymást. A rendezvény programjai elsősorban mazsorettes lányok bemutatója és Bodrogközi Rita zenés műsorával folytatódott. Az Mc Hawer és a Tekknő együttes 20:30-kor lépett fel, majd ezt követte 21:30-kor a tűzijáték. A rendezvény további fellépői 22:00-órai kezdettel Dj Szatmári és Jucus, és a fiatalok örömére Dj Szatmári Discó kezdődött 22:30-tól egészen 24:00-ig.


A Körösújfalu Község Önkormányzata a Munkaügyi Központ által támogatott programban, nyolc diák dolgozhatott a nyári diák munka keretein belül egy hónapon keresztül. A diákok leginkább az intézményi munkában illetve, a falunapi előkészületekben, illetve a rendezvény utáni rend helyreállításában tevékenykedtek.


A Körösújfalu Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Időkép által kiírt „időjárás előrejelző mobil állomás,, megvalósítására. A nyertes pályázat kapcsán a mobil állomás helye a Polgármesteri Hivatal mögött lévő parkos terület lesz.


Területfejlesztési Operatív Program keretein belül két nyertes pályázat előkészületei megkezdődtek, a Csapadékvíz elvezető csatornahálózat valamint záportározó megépítése, illetve régi nagy bolt épületének fejlesztése, hűtő, tároló és csomagoló helység kiépítésére vonatkozó tervezési ajánlatok befejeződtek. A projekt táblák elkészítését követően a megvalósítási helyszínekre kihelyezésre kerültek, melyek fényképes dokumentációja megtkinthető a település honlapján a pályázatok almenű pontjaiban.

 

 

 

» Tovább

Ma 2017.10.23.
Gyöngyi napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Pályázatok:

   

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata